IT & Coffee Kft weboldalához kapcsolódó adatkezelési tájékoztató

 1. Bevezetés

Az IT & Coffee Kft (Székhely: 1239 Budapest, Kelep utca 60.) a következő tájékoztató szerint jár el a weboldalát meglátogató esetleg azon keresztül a céggel kapcsolatba lépő természetes személyek adataival kapcsolatban.

Az IT & Coffee Kft teljes adatkezelési szabályzata elérhető a cég irodájában, melynek címe: 1239 Budapest, Kelep utca 60.

A weboldal célja, hogy segítséget nyújtson az érdeklődőknek, hogy megismerhessék cégünk profilját és tevékenységét. A weboldalon keresztül regisztráció nem történik, vásárolni nem lehet és hírlevél küldési funkció sincs rajta. A kapcsolat mezőben lévő adatok kitöltésével semmilyen adatbázis nem generálódik az ott küldött adatok csak az egyszeri kapcsolatfelvételt szolgálják.

Az adatkezelő jogosult a jelen tájékoztatót a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével bármikor egyoldalúan módosítani. A módosítások a weboldalra felkerüléssel lépnek hatályba.

 1. Fogalmak

Érintett: Felhasználó által megadott természetes személyek, kiket az adatok alapján azonosítani lehet.

Látogató: A weboldalt meglátogató személy.

Személyes adat: Az érintettre vonatkozó bármely információ.

Adatkezelő: IT & Coffee Kft. (Cím: 1239 Budapest, Kelep utca 60.)

Adatkezelés: A weboldalon keresztül rögzített adatokkal végzett bármely művelet ide értve a rögzítést is.

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, amely az Adatkezelő nevében adatot kezel.

 • Alapelvek

Az Adatkezelő maradéktalanul szem előtt tartja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének az alapelvekre vonatkozó rendelkezéseit és eljárásrendjébe beépíti az adatok személyi, műszaki, fizikai és informatikai védelmét.

 1. Felhasználó felelősségi köre

Amennyiben a Látogató nem saját adatait adja meg, hanem egyéb természetes személyét a weboldal használata során, a Látogató kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tegye meg. Ezek meglétét az Adatkezelő vizsgálni nem köteles.

 1. Adatkezelési célok és feltételrendszereik

Az Adatkezelő személyes adatokat az alábbi célokból kezel:

 1. Weboldalon keresztül érkezett kapcsolatfelvétel

A Látogató az adatait abból a célból adja meg, hogy az Adatkezelővel kapcsolatba kerüljön. Az Adatkezelő ezen adatokat kizárólag csak ebből a célból használja.

Kezelt adatok köre a Látogató esetében: Név, E-mail cím.

Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása.

Adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel

Adatkezelés időtartama: Az utolsó levélváltást követő 30. nap.

Adattovábbítás: Adat továbbítás nem történik.

 

 

 1. Google Analytics – „Sütik”

Az IT & Coffee Kft. weboldalának látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri az Adatkezelő. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt található: http://www.google.hu/policies/privacy/ A sütik használatát a Látogató elfogadja és azokról a https://www.itcoffee.hu/cookie-policy/ oldalon is olvashat.

 1. Adatokhoz való hozzáférés, adatok kiadás, adatok tárolása.

Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy

 • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza és korlátozza.
 • az Adatkezelő munkatársai közül csak az ügyfél kapcsolattartással (helpdesk) megbízott személyek férhessenek az adatokhoz és csak olyan mértékben, ami minimálisan szükséges a feladatuk ellátásához.
 • gondoskodjon a kezelt adatok integritásáról és védelméről.

Az adatok kezelése és feldolgozása valamint a biztonsági mentés Magyarország területén az Adatkezelő szerverein történik.

Az Adatkezelő az Érintetti adatokat a fentebb meghatározott ideig tárolja, azt követően az adatok megsemmisítésre kerülnek.

 • Az Érintett jogai.

Az Érintettet az adatkezelés kapcsán az alábbi jogok illetik meg:

Átlátható tájékoztatáshoz való jog: Az Érintettnek az adatkezelést megelőzően és közben is joga van, hogy az adatokról és az azokkal végzett műveletekről tájékoztatást kapjon.

Hozzáférés joga: Az Érintettnek joga, hogy információt kérjen az adatkezelés minden eleméről.

Helyesbítéshez való jog: Az Érintettnek kezdeményezheti az adatok helyesbítését.

Törléshez való jog: Az Érintette kérheti adatai törlését.

Korlátozás joga: Korlátozhatja az Érintett a hozzáférést, ha az jogellenesen történik.

Hordozhatóság joga: Az érintett jogosult az adatok kiadását kérni.

Visszavonás joga: Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Az Érintettek jogaikkal bármikor élhetnek, az erre vonatkozó kérelmeiket ezen a weboldalon, a cég postai elérhetőségén (1239 Budapest, Kelep utca 60.) vagy e-mail-en keresztül (support@itcoffee.hu) tehetik meg.

Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket megvizsgálja és haladéktalanul, de nem később, mint egy hónapon belül elintézi, vagy azt indoklással együtt elutasítja. A döntésről az érintettet írásban tájékoztatja. Az ügyintézés során kezelt adatokat egy évig tárolja, majd az ügyintézés adatai törlésre kerülnek.

Az érintett bármikor élhet panasszal az adatkezeléssel szemben az Adatkezelő fentebb magadott elérhetőségein.

Jogorvoslati panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatósághoz.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

posta cím: 1363  Budapest, Pf.: 9.
cím: 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL http://naih.hu

Bírósági eljárást kezdeményezhet a lakhelye szerinti vagy az Adatkezelő székhelye szerinti bíróságon.

Budapest, 2021. január 15.